Yeni Haberler
recent

KÜLTÜREL DEĞİŞİM SÜRECİNDE POPÜLER KÜLTÜR VE KİTSCH KAVRAMI

KÜLTÜREL DEĞİŞİM SÜRECİNDE POPÜLER KÜLTÜR VE KİTSCH KAVRAMI 

Birden çok tanıma sahip olan “kültür” kavramı üzerine geliştirilen söylemler, günümüzde, postmodernizmin ve küreselleşmenin getirisi şartlar ile yeniden şekillenmiştir denilebilir. Kavramsal anlamda kültür sorunsalını tanımlayabilmek için, toplumların nesilden nesile aktardığı inanç, bilgi, duruş ve seziş uygulamalarını tarihsel süreç içerisinde de tanımak/tanımlamak gerekmektedir. Küreselleşme ile artık günümüzde, dünya üzerinde hiç bir kültür yapısı ve hiç bir insan topluluğu bütünüyle ve kayıtsız olarak tek bir kültür kalıbının homojen bütünlüğü içerisinde yaşar halde değildir. Postmodernizmin bir getirisi olarak ise insanların dahil olduğu minor kültürel yapılar bile önem kazanmış bu bağlamda neredeyse herşey kültür olarak algılanmaya başlanmıştır. Mevcut olan kültür ve kültürel değişim kavramlarının en geniş anlamıyla farklılaşması, insan medeniyetinin daimi bir faktörüdür; her yerde ve her zaman meydana gelmektedir. Yaradılıştan bu yana yaşamın ve kültürlerin değişmeyen tek kuralı/ilkesi değişim ve süreklilik olmuştur Kitsch kavramı, kapsamı ve içeriği bakımından karmaşık bir yapıya sahiptir. Kavram olarak Kitsch’e tek bir anlam yükleyebilmek ya da tam karşılığını bulmak çok kolay değildir. Bu kelimenin sadece sözlük anlamına baktığımızda, karşımıza var olanın aşağı bir kopyası olarak sanatı sınıflandırmak için kullanılan şekliyle ya da kibirli, bayağı bir tada sahip, üretilmiş olan için banal ve sıkıcı anlamında bir sıfat olarak gönderme yapılabilir diyebiliriz. Kitsch kavramının beraberinde karşımıza çıkardığı diğer kavramlar ise kültürel yozlaşma, üst sınıf beğeni, alt sınıf beğeni, üst kültür, alt kültür kavramları ve ara kültürel yapılar biçimindedir. Bu bağlamda “kitsch” sadece sanatsal bir kullanıma sahip değildir, farklı kavramlar içerisinde, farklı kullanım şekilleri de bulunmaktadır. 

Kültürden söz edilmeye başlandığında hemen hemen tüm yazılı kaynaklarda karşımıza çıkan en temel vurgu onunla ilgili pek çok tanım ve yaklaşımın var olduğudur. Bunun söylenmesi doğal görülebilir. Büyük ölçüde farklı alan perspektifleri taşıyarak başlayan kültürü açıklama çalışmaları, böyle bir durumun ortaya çıkmasında rol oynamaktadır. Bu anlayışla beraber kültür, çok anlamlılık özelliğini bünyesinde barındırması sonucunu getirmektedir. Günümüzde kültür kavramının birden çok tanımı mevcuttur. Tarihsel dönem içerisinde kültür kavramını ve buna bağlı süreçleri açıklayabilmek/özetleyebilmek oldukça zordur. Kavramsal boyutta kültür sorunsalını tanımlayabilmek için, toplumların nesilden nesile aktardığı inanç, bilgi, duruş ve seziş uygulamalarını tarihsel süreç içerisinde de tanımak ve tanımlamak gerekmektedir. Kültür kavramı ilk kez 1871 yılında Edward Tylor tarafından Primitive Culture kitabında yayımlanmıştır (Burke, 2006:9). Tylor kültür kavramını şöyle ifade etmektedir. “Kültür toplumun bir üyesi olarak insanoğlunun kazandığı bilgi, sanat, ahlak, gelenekler ve benzeri diğer yetenek ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bütündür”. Taylor bu tanımında, kültürün karmaşık bütünlüğü kavramıyla onun insan tarafından kazanıldığı gözlemini, büyük bir ustalıkla bir araya getirmektedir. Bu açıdan Tylor’un tanımı kültürel içeriğin eksiksiz bir dökümünden öte soyut bir kavram niteliği ve bir kuram değeri kazanmaktadır (Güvenç,1985: 22). Dünya üzerinde ki bütün kültür kavramları toplum ve insan üzerinden açıklanılmaya çalışılmaktadır buda gösteriyor ki kültür kavramının, tanımının temeli toplumdur. Kültür bir toplumu oluşturan kişileri ve onları birbirine bağlayan dillerini, dinlerini, sanatlarını, törelerini, hukuk ve yönetim kurumlarını, üretim ve tüketim süreçlerini, gelenek ve göreneklerini içine alır yani toplumu var eden tüm değerlerini kapsar. Küreselleşen dünyada günümüzde, yaşanan kültürel ilişkiler ve etkileşimler sonucunda hiçbir insan topluluğu bütünüyle ve kayıtsız olarak tek bir kültür kalıbının homojen bütünlüğü içerisinde yaşar halde değildir. Ulaşımın kolaylaşmış olmasının insana en büyük getirisi bir çok kültürü yerinde ve zamanında yaşama şansı vermesidir. Bilginin yayılımının hızlanması ile artık tüm kültürel yapıların birbirlerinden haberleri vardır. Buda büyük etkileşimler doğurmaktadır. Her baskın kültürel kalıp içerisinde, kimi zaman bu bütünden az ya da çok farklılaşmış alt kültürler bulunmaktadır.

Bütün bunlara benzer birçok gelişme temelde bir alt/üst oluşum sonuçlarıdır denilebilir. Bu yapısal dönüşümlerin bir kültürel olgu olma yanıyla sanata yansıması, onun ayrıcalıklı, seçiklik/ kolay erişilmezlik ve kolay sahip olunmazlık özelliklerinin yitmeye başlaması biçiminde görülmektedir. Sanatın, bu dönemde; konuları, konularından etkilenen biçimleri ve üretim tüketim ortamları açısından genel olarak toplum beğenisine yönelişi söz konusudur. Böyle bir yöneliş içinde ulus, toplum, birey kavramlara yaslanan duyarlılıkların etkisiyle sanatın arasına, halk sanatına ait değerler ve üretim ölçütlerini yansıtan halk beğenisi de katılmıştır. Bu katılım yoluyla halka ait sanatsal üretimin giderek değer kazandığını görüyoruz (Erol, 1999: 33).

 Sanat hayattan beslenen bir disiplindir. Sanat insan faktöründen soyutlanamaz; çünkü eninde sonunda insan tarafından yapılır. Bu genel yaklaşımla sanat bütün sosyal-kültürel değişim ve dönüşümlerden etkilenir. Diğer bir deyişle, avant-garde ve kitsch olarak adlandırılan yüksek sanat ve alçak/popüler sanat akımları, plastik sanatlar dünyasında yeni yorumlar ve yaklaşımlar açısından etkili olmuştur. Hedef kitle “seçilmiş, belli bir sosyal grup” olmadığı için; kitsch ürünler her sosyal gruba hitap edebiliyordu. Çünkü kitsch; kitlelerin ürünüydü ve bu kitleler kitsch ürünü ‘olduğu gibi’ algılayabiliyorlardı. Kitsch kendini herkesin görüp takip edebileceği; reklam-tanıtım alanında duyurmaya başladı. Bu anlamda kitsch akımı; kitlelere ait olduğu için; ürünleri de herkese hitap edebiliyordu. Bir şekilde kitsch akımdan etkilenmiş sanat ürünü; belirli gruplara ait olmaktan çıkıyor ve “anonim” bir nitelik kazanıyordu.Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

5. Sınıf Matematik Özgün Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Fen Bilimleri Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Berkay Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Berkay Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 5. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Din Kültürü Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Kuranı Kerim Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Tekno Artı Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Matematik Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Fen Bilimleri Fenbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Çalışma Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Kuranı Kerim Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Müzik Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Matematik Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Türkçe Meram Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Türkçe Meram Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Fen Bilimleri Etkin Sonuç Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Din Kültürü Doku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Tekno Artı Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Müzik Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Matematik Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Matematik Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Türkçe Dikey Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Türkçe Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf inkılap Tarihi Tuna Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf inkılap Tarihi Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Din Kültürü Özgün Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Türkçe Dikey yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf fen Bilimleri Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf ingilizce Evrensel İletişim Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf inkılap Tarihi Tuna Matbaa Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Din Kültürü Özgün Matbaa Ders Kitabı Cevapları
Blogger tarafından desteklenmektedir.