Yeni Haberler
recent

EĞİTİM FAKÜLTESİ OKULÖNCESİ ANABİLİM DALI PROGRAMINDA YER ALAN MÜZİK EĞİTİMİ DERSİ HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ OKULÖNCESİ ANABİLİM DALI PROGRAMINDA YER ALAN MÜZİK EĞİTİMİ DERSİ HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİ

Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakültesi Okulöncesi Anabilim Dalı programında yer alan müzik eğitimi dersinin hangi düzeyde gerçekleştiğine ilişkin Okulöncesi öğrencilerinin görüşleriyle saptanması ve daha etkili bir müzik eğitimi dersi için öneriler sunmaktadır. Çalışma, mevcut durumun saptanmasına ilişkin betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 2010-2011 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Muğla Üniversitesi Okulöncesi Anabilim Dalı 4. sınıfında öğrenim gören toplam 263 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen bir ölçekle elde edilmiştir. Ölçeğinin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.95 olarak hesaplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinden elde edilen bulgular, müzik eğitimi dersi hedeflerinin orta düzeyde gerçekleştiğini ortaya koymuştur.

lk insandan bu yana insanoğlu birçok evrim geçirmiş ve geçirdiği evrime bağlı olarak “biyopsişik, toplumsal ve kültürel” bir varlık olarak tanımlanmıştır (Uçan, 1997: 7). Byopsişik, toplumsal ve kültürel bir varlık olarak tanımlanan insanın “…bilen, yapıp eden, değerlerin sesini duyan, tarihsel olan, çalışan, eğiten ve eğitilen, yaratıcı olan, konuşan…” bir yapıya sahip olduğu anlaşılır ( Mengüşoğlu, 1988: 13). Bu niteliklere sahip olan insan, yaşamını sağlıklı, dengeli ve uyumlu sürdürebilmesi için kendinde var olan gücünü ve yeteneklerini harekete geçirmesi, geliştirmesi için çabalar. Bu gereksinimlerini karşılamada en doğru ve güzel çözümü bulmaya çalışır. Bireyleri ve toplumları biçimlendirme, yönlendirme, değiştirme ve geliştirmede en etkili süreçlerin başında eğitim gelmektedir. İnsan eğitimi davranış temeline dayanır. (Ertürk, 1972: 12)’ a göre eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklik meydana getirme sürecidir. (Sönmez, 1994: 2) eğitimi, fiziksel uyarımlar sonucu, beyinde istendik biyo-kimyasal değişiklikler oluşturma süreci, (Fidan, 1986: 6) ise eğitimi,  insanları belli amaçlara göre yetiştirme süreci olarak tanımlamaktadır. Eğitim, temelde davranış değiştirme sürecidir. 

Bu sürece giren bireylerin davranışlarında istendik yönde değişiklikler beklenir. Eğitim, bireyleri ve toplumları belli amaçlar doğrultusunda geliştirme ve yönlendirme işlevini yerine getirirken sanat ve sanat eğitimi boyutlarından yararlanır. Özellikle bireylerin tüm yönleriyle gelişebilmesi, daha açık bir ifadeyle, insanın bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerilerinin bir bütün olarak geliştirilmesini destekleyen en önemli sanat kollarından biri müzik eğitimidir. Müzik, duygu, düşünce ve izlenimlerin seslerle ifadesidir, dışavurumudur. Dışavurumun aracı olan sesler, düzenlidir, ahenklidir ve anlamlıdır. Say’ a göre müzik, seslerle anlatılan bir sanattır. Malzemesi seslerdir, sesleri birleştirip düzenleyen ve bir anlatım sanatına dönüştüren ise insandır ( Say, 2001: 17 ). İnsan yaşamında müziğin önemli bir yeri vardır. İnsan yaşamının vazgeçilemez olgularından biri müziktir. Yaşamın her anında, evresinde ve döneminde müzikle iç içe örülü bir süreç yaşanır. Bu süreç giderek çok yönlü, zengin ve kapsamlı bir boyut alır. Bireyin müzikle olan bu ilişkisi, aslında bireyin müziğe olan ihtiyacından kaynaklanır. İnsan, yaşadığı çevresinde müzikle etkileşim içerisinde olur ve müzikle ilgili olarak birtakım davranışlar kazanır. Uçan’ a göre, dinleme, benzetme, oynama, mırıldanma, söyleme, tıngırdatma, çalma, yaratma, eleştirme, beğenme, beğenmeme bu davranışlardan başlıcaları sayılabilir. Bu davranışlar kazanıldıkça birey, müzikle ve müzik çevresiyle daha bilinçli, daha bilgili ve daha etkili bir etkileşim içine girer. 

Bu davranışlarla bağlantılı olarak ayrıca, müzikle uyuma, müzikle oynama, müzikle yürüme, müzikle dinlenme, müzikle eğlenme, müzikle çalışma, müzikle anlaşma, müzikle kendini tanıma, müzikle kendini gerçekleştirme, müzikle kendini aşma vb. daha kapsamlı ve çok yönlü davranış örüntüleri geliştirir (Uçan, 1996: 20-21). Bireylere kazandırılması istenen müzikle ilgili davranışlar, müzik eğitimi yolu ile gerçekleşir. Müzik eğitimiyle bireye kazandırılması düşünülen davranışlar, müzikle ilgili olup, belli bir süreci gerektiren, kendi yaşantılarının ürünü olan, kasıtlı ve istendiktir. Bu sürece giren bireyin müziksel davranışlarında önceden belirlenen hedefler doğrultusunda değişiklikler olması beklenir. Bireyde olması istenilen müziksel davranış değişiklikleri veya kazanımları, eğitim-öğretim programları çerçevesinde oluşmaktadır. Bu programlarla bireyin davranışlarında oluşturulması düşünülen değişiklikler önceden tasarlanıp planlanır ve bu plana göre gerçekleştirilmeye çalışılır.

SONUÇ Araştırmadan elde edilen veriler, Okulöncesi Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencileri, ders programlarında yer alan müzik eğitimi dersi hedeflerinin gerçekleşme düzeylerine ilişkin yargılarında olumlu bir yaklaşım içinde olduklarını ortaya koymuşlardır. Bu yargılar, okulöncesi eğitimde müziğin önemi, nota öğretiminin düzeyi, müzik- eğitim ilişkisi, müziğin kullanımının hangi düzeyde bilgi kazandırdığı, nota değerleri (tartım) hakkında bilgi, 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi hakkında bilgi ve çocuk şarkılarının tanıtımı hakkında hangi düzeyde bilgi kazandırdığı maddelerindeki gerçekleşme düzeylerinin iyi bir derecede olduğu yönündedir. Buna karşın öğrenciler, müzik dersi hedeflerinden “dünyadaki müzik türleri (çeşitli ülkelerin folk müzikleri, Rock Müziği vb…)” hakkındaki maddenin çok az düzeyde gerçekleştiği yönünde görüş bildirmişlerdir ve diğer maddelerin orta düzeylerde gerçekleştiği görüşündedirler.


Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

5. Sınıf Matematik Özgün Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Fen Bilimleri Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Berkay Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Berkay Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 5. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Din Kültürü Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Kuranı Kerim Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Tekno Artı Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Matematik Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Fen Bilimleri Fenbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Çalışma Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Kuranı Kerim Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 6. Müzik Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Matematik Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Türkçe Meram Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Türkçe Meram Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Fen Bilimleri Etkin Sonuç Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Din Kültürü Doku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Tekno Artı Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Müzik Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Matematik Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Matematik Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Türkçe Dikey Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Türkçe Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf ingilizce Evrensel iletişim Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf inkılap Tarihi Tuna Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları, 8. Sınıf inkılap Tarihi Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Din Kültürü Özgün Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Türkçe Dikey yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf fen Bilimleri Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf ingilizce Evrensel İletişim Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf inkılap Tarihi Tuna Matbaa Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Din Kültürü Özgün Matbaa Ders Kitabı Cevapları
Blogger tarafından desteklenmektedir.